Algemene informatie

Gegevens

Stichting Manege Zandewierde

Oude Doesburgseweg 7

7031 HS Nieuw-Wehl

T. : 0314-381155

E. : info@manegezandewierde.nl

KvK nummer:  41053620

RSIN: 806176982

Rechtsvorm

Manege Zandewierde is een stichting.

De statutaire naam van de stichting is  “Stichting Manege Zandewierde”. De stichting is gevestigd in Hummelo en Keppel.

Bestuur

Voorzitter Dhr. Bennie Vonk 06 – 22 45 87 78
Secretaris Mevr. Jacintha Rensen 06 – 22 12 24 66
Penningmeester Dhr. Theo Schuurman 06 – 15 47 59 96
2e Penningmeester (administratie) Mevr. Melanie Schuurman 06 – 51 05 70 58
Lid Dhr. Ed van den IJssel 06 – 28 34 37 65
Lid Dhr. Sebastiaan Vlake 06 – 51 66 52 79
Vacature    

Beloningsbeleid

Stichting Manege Zandewierde draait zo goed als volledig op onbezoldigde vrijwilligers. Ook het bestuur ontvang geen bezoldiging voor hun activiteiten.

Een uitzondering zijn, vanwege de hoge eisen die aan de uitvoering hiervan gesteld worden, de instructie en de dagelijkse leiding, zij ontvangen een salaris conform de CAO gehandicaptenzorg.

Er zijn 70-100 vrijwilligers actief in de leeftijd van 16-86 jaar. Verder 7 bestuursleden en 3 (deeltijd) medewerkers.

In totaal wordt er 1,5 voltijd taak ingevuld door deze 3 (deeltijd) medewerkers.

Hoofdpunten beleidsplan

In juni 2011 heeft het bestuur van Stichting Manege Zandewierde een lange termijn visie voor de manege vastgelegd in een beleidsplan voor een periode van 5-7 jaar.

Hoofddoelstelling is het blijven aanbieden van de bestaande diensten aan onze cliënten, te weten paard-, huifbed- en menwagenrijden. Deze diensten zelfstandig blijven uitvoeren zoals dit is aangegeven in de statuten van de stichting. Waarbij hoge prioriteit zal worden gegeven aan een optimale kwaliteit van de dienstverlening, en waarbij de veiligheid van cliënt, vrijwilliger, medewerker én het welzijn van het paard voorop staan.

Ondanks de economische omstandigheden en politieke veranderingen omtrent de zorg, die zowel onze cliënten, als veel van onze sponsoren hebben getroffen, wil het bestuur al het mogelijke doen, om de diensten voor iedereen de komende jaren betaalbaar te houden. Het bestuur streeft er daarom naar om de tarieven jaarlijks niet meer te verhogen dan de algemene inflatie (volgens de CBS-index).

Dit streven leidt er toe, dat er vooral veel aandacht en energie zal worden gestoken in activiteiten die de bedrijfsvoering van de manege verbeteren, het vrijwilligersbestand adequaat aanvullen en nieuwe geldstromen (sponsoren en donateurs) genereren. Het bestand aan paarden/pony’s zal worden geoptimaliseerd langs natuurlijke weg. Bij vervanging zal het uitgangspunt zijn, dat een opvolger in principe inzetbaar moet zijn voor alle vormen  van de dienstverlening. Dit wil zeggen te gebruiken onder het zadel, aangespannen en onder het huifbed.

Het personeel en de vrijwilligers van de manege dienen op een adequate wijze hun taken uit te kunnen voeren. Alle hiervoor noodzakelijke voorwaarden zullen vervuld.

Jaarlijks zal het beleidsplan worden vertaald in een activiteitenplan. Periodiek vindt er een evaluatie van het beleidsplan plaats op hoofdlijnen. Aanpassingen worden, indien noodzakelijk meegenomen bij de vaststelling van het volgende jaarlijkse activiteitenplan.

In 2019 zal de algemene evaluatie van de lange termijn beleid (5-7 jaar periode) van de manege starten.

Actuele activiteiten

Stichting Manege Zandewierde verzorgt 6 dagen per week (uitgezonderd de zondag) paardrijden, huifbedrijden of menwagenrijden voor cliënten (thuiswonend maar ook vanuit instellingen zoals Elver en Zozijn) met een beperking. Momenteel zijn er:

 • ongeveer 175 rijders
 • ruim 40 huifbedrijders
 • rond de 10 menwagen rijders

Ter instandhouding van de manege en het kunnen blijven aanbieden van de paardrij ervaring aan onze cliënten zijn in 2016 en 2017 daarnaast de volgende algemene activiteiten uitgevoerd:

 • vervangen van 2 paarden (gepensioneerd) door 2 multi-inzetbare paarden
 • groot onderhoud aan de binnen- en de buitenbak
 • groot onderhoud en schilderwerk aan het huifbed
 • onderhoud aan weiden, terrein en omheiningen
 • vervangen van de (defecte) tractor door een jonger 2e hands exemplaar
 • repareren losstaande keermuur drempelvrije entree
 • buitenschilderwerk manege- en buitenstal
 • repareren losliggend straatwerk

Financiën

Stichting Manege Zandewierde laat jaarlijks de jaarrekening controleren door een onafhankelijk accountant.

Op verzoek kan Stichting Manege Zandewierde voor ieder gerapporteerd jaar een accountantsverklaring overleggen.

2015 Jaarverslag 2015
2016 Jaarverslag 2016
2017 Jaarverslag 2017
2018 Jaarverslag 2018
2019 Jaarverslag 2019